Codefest

วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรม CodeFest ดีครับได้รู้จักกับนักพัฒนาท่านอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน แล้วยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมกลุ่มของผมได้ทำโปรแกรมอ่านแบบฟอร์ม (Check Mark) แล้วก็มีอีกกลุ่มที่น่าสนใจก็คือ Vihicle Tracking System (ระบบติดตามพาหนะ) ที่นำทีมโดยพี่ป๊อก

No comments: