Add user & Passwd

ใช้ทีไรก็ต้อง search หาทุกทีเวลาจะเขียน script ให้ add user และกำหนด pass ครั้งละหลาย ๆ คนเลย blog เก็บไว้กันลืมละกัน

#!/bin/bash

for (( i = 1 ; i <= 35; i++ ))

do # Add user name

echo "Add user : user$i"

useradd -m user$i -s /bin/bash

# Set default passwd

echo "user$i:123456" | chpasswd

done

No comments: