กำลังเลือก packages สำหรับ SUTLive v.2

กำลังเลือก paackages ทีจำเป็นและจัดการขนาดของแผ่น

No comments: