Install image to harddisk

ใน SUTLiveCD รุ่นที่จะออกใหม่ได้เขียน script สำหรับคัดลอก image ลงใน harddisk โดยจะมีการตรวจสอบว่าpartition ไหนมีเนื้อที่ว่างพอก็จะถามว่าจะลงหรือไม่ ถ้าลงก็จะเรียกใใช้ image ของ livecd จาก harddisk แทนการเรียกใช้จากแผ่น cd ทำให้เพิ่มความเร็วในการใช้งานขึ้นมากและยังสามารถใช้งาน cdrom ได้อีกด้วย

No comments: