รายงาน SwingWT

ที่มาของ SwingWT

ผู้ที่สร้าง SwingWT คือ Robin Rawson-Tetley สาเหตุเกิดมาเขาต้องการ compile โปรแกรมที่เขาสร้างบน Linux ด้วย GCJ แต่มันไม่สนับสนุน Swing และมีการใช้ GTK2 ด้วย แต่เขาถนัด Swing และชอบมากกว่า SWT API จึงทำให้เขาได้เริ่มต้นพัฒนา SwingWT ขึ้นมา

SwingWT คืออะไร

SwingWTเป็น Application Programming Interface (API) Library ของ java ตัวหนึ่งที่พัฒนาบน SWT library โดยรวมเอา Swing API และ Abstract Windowing Toolkit (AWT) API ไว้ด้วยกัน โดยเป็น library ที่เขียนเลียนแบบ Swing และ AWT ของ JDK โดยที่ Swing และ AWT เป็น 2 ใน 5 ของเทคโนโลยีหลักของ Java Fundamental Class (JFC) ซึ่งไม่เป็น Opensource โดยที่ SwingWT น่าจะมีความสมบูรณ์เกือบ 90 % ของ Swing/AWT API ของ JDK
แต่ Project SwingWT เป็น Project ที่ opensource ภายใต้ license ของ Common Public Licence(CPL) และ the GNU Lesser General Public Licence (LGPL) ซึ่งทำเราสามารถศึกษากลไกลการทำงาน Swing/AWT จาก Project SwingWT ได้และยังเราสามารถพัฒนาความสามารถบางส่วนเพิ่มเติมได้ด้วย เพราะว่า SwingWT นั้นยังไม่สามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับ Swing/AWT ของ JDK 100%
ข้อดี SwingWT เมื่อเปรียบเทียบกับ Swing/AWT ของ JDK มีดังนี้
1. GUIs มีการตอบสนองที่มากว่า และ เร็วกว่าเวลารันโปรแกรม
2. ใช้แรมน้อยกว่าเวลารันโปรแกรม
3. ผู้พัฒนาหลายคนชอบ SwingWT มากกว่า Swing API
4. ถ้าเรามีโปรแกรมที่เขียนจาก Swing และจะนำมารันกับ SwingWT สามารถนำมาใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่
5. ผู้ที่ออกแบบ user interfaceด้วย Swing สามารถใช้ SwingWT ได้
6. สามารถใช้ Swing กับอุปกรณ์โมบายได้
7. SWT component สามารถเรียกใช้โดยตรงผ่าน API ได้ และอนุญาตให้ mix และ match ได้ (สร้าง plugins ของ Eclipse ด้วย Swing ได้)
8. ผู้พัฒนาที่พัฒนาบน platform Unix ต่าง ๆ และ Win32 สามารถ compile โดยใช้ GCJ และ โปรแกรมที่ได้สามารถรันได้โดยไม่ต้องใช้ Virtual Machine ผู้ที่ทำ Linux Distribution สามารถ package โปรแกรมใช้ Java/Swing โดยเมื่อก่อนไม่สามารถทำในสถานะที่ใช้งานได้
9. ได้เพิ่ม component ของที่ Swing ของ JDK เข้าไปใหม่เช่น JClosableTabbedPane, JCoolBar, JTaskTrayItem..
10. ป้องกันความแตกต่างกันของ SWT แต่ละ platforms
11. ป้องกันการเปลี่ยนไปเป็น SWT APIs


ความสามารถที่ยังไม่มีใน SwingWT Library มีดังนี้
1. Printing support
2. Drag and drop support
3. Complete Java2D support
4. Full Clipboard/DataTransfer support (needed for DnD)
5. Full StyledDocument support
ยังต้องแก้ข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดย version ล่าสุดของ SwingWT คือ 0.84 (ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547) เว็บของ SwingWT คือ http://swingwt.sourceforge.net

วิธีการติดตั้ง Eclipse

1. ทำการติดตั้ง Java Development Kit (JDK)
2. ดาวน์โหลด Eclipse เวอร์ชัน 2 หรือ 3 มา
3. ทำการแตกไฟล์ Eclipse ที่ดาวน์โหลดมา
4. ทำการรัน Eclipse เพื่อให้โปรแกรมสร้าง workspace


วิธีการติดตั้ง SwingWT

การติดตั้ง SwingWT ใน Eclipse จะใช้ Eclipse 2 หรือ 3 ก็ได้มีอยู่ 3 วิธีดังนี้
1. วิธีการติดตั้ง SwingWT ใน Eclipse 2 และ 3 แบบรวดเร็ว
1.1 ดาวน์โหลด SwingWT มาจาก URL http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=91613
1.2 ทำการแตกไฟล์ SwingWT ที่ดาวน์โหลดมา
1.3 ทำการ copy file swt-win32-3054.dll, swt-awt-win32-3054.dllใน folder SwingWT\lib\win32 ไปใส่ใน folder :\WINDOWS\system สำหรับ Windows98 และ WindowsME แต่ถ้าใช้ WindowsXP ให้ copy ไปไว้ที่ :\WINDOWS\system32
1.4 รันโปรแกรม Eclipse ไปที่เมนู File -> New -> Project -> Java Project แล้วกด Next ใส่ Project name แล้วกดปุ่ม Next ไปที่แทบ Libraries กดปุ่ม Add External JARs เพื่อเพิ่ม SwingWT\lib\swingwt.jar และ SwingWT\lib\win32\swt.jar เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish
1.5 แล้วเราจะได้ Project ที่สามารถใช้ SwingWT library ได้ทันที
1.6 โดยเขียนโปรแกรมภาษา Java โดยใช้ SwingWT Library เหมือนกับการใช้ Library ของ Swing/AWT API เพียงแค่เปลี่ยนมาใช้ Library ของ SwingWT แทน
1.7 ถ้าติดตั้งด้วยวิธีนี้ให้ข้ามหัวข้อ วิธีการใช้ SwingWT library ไป
1.8 แต่ถ้าคุณมี Project อยู่แล้วให้ click mouse ขวาที่ Project ของเราเลือก Properties แล้วเลือก Java Build Path ไปที่แทบ Libraries กดปุ่ม Add External JARs เพื่อเพิ่ม SwingWT\lib\swingwt.jar และ SwingWT\lib\win32\swt.jar เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish
*หมายเหตุ: ถ้าติดตั้งด้วยวิธีนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไข code ของ SwingWT ได้ และให้ข้ามหัวข้อ วิธีการใช้ SwingWT Library


2. วิธีการติดตั้ง SwingWT ใน Eclipse 2 และ 3 แบบธรรมดา
2.1 ดาวน์โหลด Eclipse 2 หรือ 3 มา
2.2 ดาวน์โหลด SwingWT มา
2.3 ทำการแตกไฟล์ ที่ดาวน์โหลดมาทั้ง SwingWT และ Eclipse
2.4 ทำการเรียกโปรแกรม Eclipse ไปที่เมนู File->Import..->Existing Project into Workspace กดปุ่ม Next แล้ว Browse folder ของ SwingWT ที่ได้แตกไฟล์ออกมา เสร็จแล้วกดปุ่ม Finish
2.5 ทำการ copy file swt-win32-3054.dll, swt-awt-win32-3054.dllใน folder SwingWT\lib\win32 ไปใส่ใน folder :\WINDOWS\system สำหรับ Windows98 และ WindowsME แต่ถ้าใช้ WindowsXP ให้ copy ไปไว้ที่ :\WINDOWS\system32

3. วิธีการติดตั้ง SwingWT ใน Eclipse 3 ผ่าน CVS
3.1 ทำการเรียกโปรแกรม Eclipse ไปที่เมนู File-> New->Checkout Projects from CVS และกด Next ใส่ข้อมูลตามนี้
Host: cvs.sf.net
Respository path: /cvsroot/swingwt
User: anonymous
Password: ไม่ต้องใส่
Connection type: pserver
ตามรูปที่ 2 ใส่เสร็จแล้วกด Next ใส่ Use specified module name: SwingWT และกด Next เสร็จแล้วจะขึ้นว่า Check out as a project in the workspace Project Name: SwingWT และกด Finish เสร็จแล้วโปรแกรม Eclipse 3 จะทำการ Check out project SwingWT จาก CVS มาไว้ใน workspace ของเรา
3.2 ทำการ copy file swt-win32-3054.dll, swt-awt-win32-3054.dllใน folder SwingWT\lib\win32 ไปใส่
ใน folder :\WINDOWS\system สำหรับ Windows98 และ WindowsME แต่ถ้าใช้ WindowsXP ให้
copy ไปไว้ที่ :\WINDOWS\system32

วิธีการใช้ SwingWT Library

1. เลือกเมนู New->Project ->Java Project เมื่อใส่ชื่อ Project เสร็จแล้วกด Next กดไปที่แทบ Projects เลือกที่ SwingWT
2. แต่ถ้าคุณมี Project อยู่แล้วให้ click mouse ขวาที่ Project ของเราเลือก Properties แล้วเลือก Java Build Path ไปที่แทบ Projects เลือก SwingWT
3. เสร็จแล้วก็ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้วิธีแบบเดียวกับการเขียน Swing ธรรมดา เพียงแค่เปลี่ยนการ import มาใช้ library ของ SwingWT

Source code ที่ใช้ทดสอบ
// Main.java
import swingwtx.swing.JOptionPane;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
JOptionPane.showInputDialog(null, "TEST");
}
}


เอกสารอ้างอิง
หนังสือ Pure JFC Swing. Dr.Satyaraj Pantham
http://swingwt.sourceforge.net
http://www.eclipse.org
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/swingwt/SwingWT
http://java.sun.com

สามารถดูรายงานนี้ได้ที่ http://prach-public.blogspot.com

No comments: