ชื่อในการ release

ในการออก SUTLive-CD รุ่นที่ 2 นี้ใช้ชื่อรุ่นว่า Yamo1-LiveCD
เพื่อเป็นการสอดคล้องกับชื่อรุ่นของ SUTLinux

No comments: